ప్రతిస్పందన

భూమిక ఎడిటర్‌ గారికి నమస్తే!

”నాగరికతకి మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నాం…?” ఈ వ్యాసం బాగుంది.

గత సంచికలో ప్రచురించిన సంపాదకీయం ”సెక్స్‌ వర్క్‌… సెక్స్‌ వర్కర్‌… పునరావాసం !! ఈ అంశం నిజంగానే ఎన్నో సమాధానాలు దొరకని ప్రశ్నల్ని రేపింది….

– చంద్రనాగ శ్రీనివాసరావ్‌, ఇమెయిల్‌

ఎడిటర్‌ గారికి,

ూఱఅషవతీవ aఅస తీవaశ్రీఱర్‌ఱష వటటశీత్‌ీ ూaఱశ్రీaయa. నశీజూఱఅస్త్ర ్‌ష్ట్రa్‌ వశీబతీ a్‌్‌వఎజ్‌ూ ్‌శీ షతీఱ్‌వ aపశీబ్‌ ్‌ష్ట్రవ బఅఱఙవతీఝశ్రీ రషష్ట్రశీశ్రీaతీ షష్ట్రశీ ఱర తీవసబషవస ్‌శీ యబర్‌ a ణaశ్రీఱ్‌ శ్రీవaసవతీ పవ ్‌ష్ట్రవ ఎaఅబఙaసఱ స్త్రశీఙ్‌ర, షఱశ్రీశ్రీ జూaఙవ షaవ టశీతీ శ్‌ీష్ట్రవతీర ్‌శీ ఱసవఅ్‌ఱటవ ష్ట్రఱఎ,్‌శీశీ. ుష్ట్రaఅసర a శ్రీశ్‌ీ టశీతీ షతీఱ్‌ఱఅస్త్ర aపశీబ్‌ ష్ట్రఱఎ.

అరుణ గోగులమంద, ఇమెయిల

Share
This entry was posted in ప్రతిస్పందన. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(కీబోర్డు మ్యాపింగ్ చూపించండి తొలగించండి)


a

aa

i

ee

u

oo

R

Ru

~l

~lu

e

E

ai

o

O

au
అం
M
అః
@H
అఁ
@M

@2

k

kh

g

gh

~m

ch

Ch

j

jh

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

ph

b

bh

m

y

r

l

v
 

S

sh

s
   
h

L
క్ష
ksh

~r
 

తెలుగులో వ్యాఖ్యలు రాయగలిగే సౌకర్యం ఈమాట సౌజన్యంతో